Algemene voorwaarden colocatie diensten Fxw.nl

Download colocatie voorwaarden als PDF


1 Definities.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

1.1 Aanvullende Diensten: de diensten die naast de Colocatiediensten,
Hostingdiensten en
Domeinnaamdiensten worden aangeboden door FXW en welke in de Overeenkomst nader zijn
gespecificeerd.

1.2 Account: persoonlijk sectie die door Klant is gecreëerd en beheerd.

1.3 Computerapparatuur: de telecommunicatieapparatuur die gedurende de looptijd van de
Overeenkomst door
Klant in het FXW Datacenter wordt geïnstalleerd.

1.4 Colocatiedienst: het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en
niet-sublicensieerbare recht dat
FXW aan Klant verleent om Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren en
geïnstalleerd te houden, vanaf de Gebruiksdatum tot het einde van de Overeenkomst.

1.5 Colocatieruimte: de ruimte binnen het FXW Datacenter waar gedurende de
overeenkomst de
Computerapparatuur staat en waar ook FXW Apparatuur is opgesteld.

1.6 Diensten: de door FXW aangeboden diensten, waaronder begrepen de Colocatiediensten,
Hostingdiensten en de Domeinnaamdiensten alsmede de Aanvullende Diensten zoals nader
omschreven in de offertes van FXW en de Overeenkomst.

1.7 Domeinnaamdienst: de dienst waarbij FXW in opdracht en ten behoeve van Klant
domeinnamen registreert en geregistreerd houdt.

1.8 Downtime: een onderbreking of opschorting van de Dienst welke een negatief
effect heeft op
het gebruik van de Dienst door Klant.

1.9 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van
diensten van
FXW wordt gesloten.

1.10 Gebruiksdatum: de datum waarop FXW Klant voor het eerst in staat stelt om de
Diensten te
gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

1.11 Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Klant informatie en bestanden worden
opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet.

1.12 Installatiedatum: de datum waarop FXW aan Klant de mogelijkheid biedt om de
Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren.

1.13 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en
daarmee verwante
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht,
databankrecht
en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.14 Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van
de Diensten
door FXW.

1.15 FXW: FXW, afdeling van Flexwebhosting B.V. gevestigd te Eindhoven aan de Dr.
Cuyperslaan 76.

1.16 FXW Apparatuur: de racks, serverruimtes, footprints, cages, kabels en alle
andere apparatuur
van FXW die zich in de Colocatieruimte bevindt.

1.17 FXW Datacenter: één van de datacentra van FXW waar FXW aan Klant de Diensten zal
verlenen.

1.18 Vereisten: de door FXW aan Klant op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten
die Klant in
acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar
niet beperkt
tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties.

1.19 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook -
schriftelijk, mondeling,
elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software,
(source)code,
programma's, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en
documentatie.

1.20 Website: de door FXW gehoste website www.fxw.nl alsmede enige onderliggende
webpagina's
of andere website welke in eigendom van FXW zijn.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
voorstellen
van FXW alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij FXW partij
is, voor
zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken
van één of
meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 Door Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op
aanbiedingen, offertes en voorstellen van FXW, de Overeenkomst of enige andere
overeenkomst
waarbij FXW partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door
FXW zijn
aanvaard.

2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van
Klant van
toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.5 FXW is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. FXW zal de gewijzigde
Algemene
Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken.
Partijen zijn
gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking
treden. Klant
is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de
gewijzigde
Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een
substantiële verslechtering van de positie van Klant inhouden.

3 Totstandkoming van een overeenkomst.

3.1 Alle door FXW gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders
aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder inbegrepen per
e-mail)
bevestiging door FXW van een order van Klant.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van
verzending,
tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is
ontvangen als
gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de
e-mailbox van
Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is
gehuisvest.

3.4 FXW behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het
verrichten van
Diensten te weigeren.

3.5 Klant accepteert en komt met FXW overeen dat FXW direct na totstandkoming van de
Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1
Burgerlijk Wetboek
('BW') bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is
daarom (zoals
bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien FXW
onverhoopt niet direct
na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Klant,
voorzover
deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7)
dagen de tijd
de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij FXW binnen bovengenoemde zeven (7)
dagen met
de uitvoering is begonnen.

4 Verlening Diensten.

4.1 Klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte
levering door FXW
mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens
aan te leveren
alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de
Diensten van
belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden
veroorzaakt doordat
Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Klant een vergoeding aan FXW op
basis van de
gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. FXW is niet aansprakelijk voor enige
schade ontstaan
doordat FXW is uitgegaan van door Klant verstrekte gegevens.

4.2 FXW heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Klant en/of klanten
van Klant
met behulp van de Dienst worden verspreid. FXW is voor deze informatie niet
aansprakelijk. Klant
vrijwaart FXW voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die
met behulp
van de Dienst door Klant zelf of diens klanten wordt verspreid.

4.3 FXW zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het
karakter van
een "inspanningsverplichting". FXW garandeert dan ook niet dat haar Diensten en
systemen
ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders
overeengekomen tussen partijen. FXW is nimmer aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit
storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van
derde partijen.

4.4 Indien FXW een SLA heeft verleend aan Klant inzake de beschikbaarheid en
bereikbaarheid
van één of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van
de toegezegde
beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Klant. FXW
wordt op geen
enkele wijze schadeplichtig jegens Klant voor het overschrijden van de SLA.

4.5 Alle door FXW aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder
begrepen maar
niet beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten
vastgesteld en
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. FXW is echter niet gebonden aan
(leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet 'fataal'. Door overschrijding van enige
(leverings)termijn komt FXW niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een
(dreigende)
overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in
overleg treden,
teneinde passende maatregelen te nemen.

4.6 Klant garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij
toestemming heeft om
de Computerapparatuur te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken
alsmede dat hij
gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten
verleent. Bovendien
garandeert Klant dat de door hem gebruikte Computerapparatuur voldoet aan de door FXW
aangegeven Vereisten.

4.7 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de
Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden
gewijzigd. Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden
beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de
kostenvergoedingen beïnvloedt, zal FXW dit Klant zo spoedig mogelijk melden.

4.8 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra
verzoeken of
wensen van Klant door FXW extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen
deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke
tarieven aan
Klant in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

4.9 FXW behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en
opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Klant zal hiervan zo spoedig
mogelijk maar
in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.

4.10 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van FXW
leveren volledig
bewijs op van de stellingen van FXW, behoudens tegenbewijs van Klant.

4.11 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Klant meerderjarig zijn.
Indien Klant bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient
Klant
toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het
Account. Door
het Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Klant zestien (16)
jaar of ouder
te zijn althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.

4.12 Klant garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.

5 Installatie van Computerapparatuur.

5.1 Klant zal de Computerapparatuur vanaf de Installatiedatum installeren in de
Colocatieruimte.

5.2 Bij het installeren van de Computerapparatuur zal Klant alle redelijke
aanwijzingen van FXW
opvolgen en volkomen in overeenstemming handelen met de dan geldende 'huisregels'
van het
FXW Datacenter.

5.3 Klant garandeert dat Computerapparatuur die in Colocatieruimte wordt
geïnstalleerd, in
overeenstemming met de veiligheidseisen, instructies en beveiligingsmaatregelen die
gelden voor
die Computerapparatuur worden geïnstalleerd. Het is Klant niet toegestaan enige
brandbare
materialen mee te nemen naar de Colocatieruimte en/of deze daar op te slaan,
waaronder begrepen
maar niet beperkt tot, papier, karton en lichtontvlambare vloeistoffen. Enige
Computerapparatuur
die op de Dienst is aangesloten moet technisch verenigbaar zijn met de Diensten.

5.4 Bij installatie Computerapparatuur in de Colocatieruimte en/of gebruik van de
Colocatieruimte
zal Klant geen wijzigingen aanbrengen in de Colocatieruimte en/of de aanwezige FXW
Apparatuur.
5.5 Indien voor de installatie van Computerapparatuur ondersteuning van technici
van FXW vereist
is, zal Klant FXW alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor
ondersteuning aan de
installatie, zoals de data van aflevering van de Computerapparatuur alsmede de
omschrijving
daarvan.

5.6 FXW is te allen tijde gerechtigd de door haar gebruikte FXW Apparatuur,
programmatuur en
werkwijze te wijzigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens Klant.

5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, toepassing en onderhoud van haar
Computerapparatuur, voor een adequaat systeembeheer en voor de beveiliging van de
gegevens die
daarop worden opgeslagen.

6 Toegang en beveiliging.

6.1 Onverminderd hetgeen elders bepaald in deze Overeenkomst en/of andere regels
omtrent de
toegang en beveiliging die van kracht zijn in het FXW Datacenter, heeft Klant in
beginsel 24 uur
per dag, 365/366 dagen per jaar toegang tot het FXW Datacenter en de
Colocatieruimte, onder
voorwaarde dat:
a) Klant niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst.
b) toegang alleen wordt verleend aan werknemers van Klant die bij FXW zijn aangemeld.
c) FXW de toegang aan door Klant meegenomen derden mag weigeren. en
d) FXW zich het recht voorbehoudt om werknemers van Klant te verwijderen indien zij de
huisregels schenden en/of de redelijke aanwijzingen van FXW niet opvolgen.

6.2 Klant is verantwoordelijk voor enig gebruik van verstrekte toegangscodes aan
derden en/of
onbevoegde personen. In het geval dat Klant vermoedt of weet dat toegangscodes worden
misbruikt, zal zij FXW daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen,
onverminderd Klant
zijn eigen verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen.

7 Vrijwaringen.

7.1 Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die FXW heeft, zal Klant FXW vrijwaren
voor
aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming
van de
Overeenkomst door Klant, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of
nalaten van
Klant waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien
van content
die door Klant met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die
voortvloeien
uit het gebruik van de Diensten door Klant.

8 Garanties.

8.1 Klant garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of
rechtshandelingen die Klant met gebruikmaking van de Diensten van FXW verricht,
inbreuk maken
op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig
uit welk
rechtstelsel afkomstig.

8.2 Indien FXW, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige
daad of
van mogelijk strafbaar gedrag van Klant of diens klanten, is zij gerechtigd de
Diensten geheel of ten
dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder
onrechtmatig
dan wel strafbaar gedrag van Klant en/of diens klanten, ongeacht of het in medeweten
van Klant
en/of diens klanten gebeurt, wordt mede begrepen:
a) handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden.
b) het verzenden van spam en bulkberichten.
c) hacken, IP spoofing, phishing, password cracking, phreaking, computervredebreuk en
computerfraude.
d) het overbelasten van het netwerk van FXW of van derden.
e) het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, IRC servers,
IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.)
f) het verspreiden van kinderpornografie.
g) het verspreiden van onrechtmatige informatie met een racistische of
discriminerende inhoud.
h) het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is. of anderszins
in strijd handelen
met enige relevante wet- en/of regelgeving.

8.3 Indien Klant op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten
onrechtmatig handelen jegens Klant, FXW en/of derden, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot
de onder 8.2 vermelde handelingen, zal Klant onverwijld alle maatregelen treffen die
noodzakelijk
zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen) stoppen, onverminderd de rechten van FXW
om zelf
maatregelen te nemen.

8.4 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig
en/of strafbaar
handelen van Klant en/of diens klanten, is FXW gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden. Indien
van onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal FXW de Diensten weer
verlenen.
FXW is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Klant die door de opschorting van
Diensten is
ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar
handelen geen sprake
was.

8.5 Enige schade en/of kosten van Klant die zijn ontstaan als gevolg van en/of
voortvloeien uit
handelingen van andere Klants en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
handelingen
vermeld in artikel 8.2, komen voor eigen rekening van Klant. FXW accepteert hiervoor
geen
aansprakelijkheid.

8.6 De verbintenissen van Klant, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen
vergoeding,
blijven in stand gedurende de periode dat FXW haar dienstverlening opschort.

9 Aansprakelijkheid.

9.1 FXW is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming,
onrechtmatige
daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

9.2 FXW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder
beschreven) die Klant
lijdt als gevolg van een aan FXW toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
tot een
bedrag ter grootte van de vergoedingen die FXW gedurende een periode van drie (3)
maanden
voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft
betaald gekregen
met een maximum van EUR 1.000,-- (duizend Euro).

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) materiële schade aan zaken.
b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als
gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht.
c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
aansprakelijkheid, de directe
schade en de wijze van herstel.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van FXW anders dan voor directe schade, waaronder begrepen
gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval
verstaan:
winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, verliezen,
kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing,
verwisseling of
beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport
van het
dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 9.3.

9.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van FXW voor
schade die het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FXW zelf ('eigen handelen') en/of haar
bedrijfsleiding.

9.6 Aansprakelijkheid van FXW wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Klant FXW onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Klant FXW een redelijke termijn
geeft om alsnog
haar verplichtingen na te komen, en FXW ook na het verstrijken van die termijn
toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient
een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FXW in
staat is
adequaat te reageren.

9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet
binnen veertien (14)
dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering
daartoe door of
namens Klant is ingesteld.

10 Verzekeringen.

10.1 Klant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de
Overeenkomst
adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en
beroepsaansprakelijkheid.

10.2 Enige schade aan de Computerapparatuur komt te allen tijde voor risico van
Klant, tenzij FXW
op grond van artikel 9 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de
Overeenkomst
dan ook de verantwoordelijkheid van Klant dat hij zich adequaat verzekerd heeft en
zich gedurende
de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging
en/of andere
schade aan de Computerapparatuur.

10.3 Klant zal FXW op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

11 Intellectuele Eigendomsrechten.

11.1 Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele
Eigendomsrechten
van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke
Informatie aan Klant
resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten
welke rusten
op de Vertrouwelijke Informatie aan Klant.

12 Betalingen.

12.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling
voor de
Diensten vooraf door middel van automatisch incasso plaats. Klant zorgt voor een
toereikend bank-
of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Klant is tevens
verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder
begrepen maar
niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling.

12.2 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per
automatisch
incasso plaatsvindt, betaalt Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld of
die is
overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen,
geschiedt de betaling door Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij
anders vermeld
zijn alle prijzen in Euro's en exclusief BTW.

12.3 FXW is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor
haar
Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het
prijsindexcijfer van het
voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex 'Alle
huishoudens'), vermeerderd met ten hoogste 15 %. FXW is gerechtigd de
kostenverhoging op een
latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk
acht.

12.4 Buiten het geval genoemd in artikel 12.3 is FXW tevens gerechtigd de prijzen
voor haar
Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door FXW te maken kosten
voordoet. FXW
meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de
prijsverhoging ingaat.
Indien Klant een consument is, heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen
indien de
prijsverhoging binnen de eerste drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst wordt
doorgevoerd.

12.5 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal FXW:
a) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening
brengen vanaf de
datum van ondertekening van de Overeenkomst.
b) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de
Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening
brengen.
c) Aanvullende Diensten maandelijks achteraf in rekening brengen.

12.6 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet
toegestaan, tenzij Klant
een consument is.

12.7 FXW is altijd gerechtigd Klant tussentijds en/of op basis van voorschotten te
factureren dan
wel zekerheid voor nakoming door Klant te verlangen.

12.8 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt
gestorneerd en/
of anderszins is mislukt, krijgt Klant daarvan bericht. FXW zal in een dergelijk
geval één of
meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te
incasseren.
Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd,
zal FXW Klant
een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per
overboeking te voldoen.

12.9 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en
Klant de
betaling niet binnen de in artikel 12.2 vermelde termijn heeft voldaan, zal FXW een
Klant een
herinnering zenden. Deze factuur dient Klant binnen de daarop aangegeven termijn te
voldoen.

12.10 Indien Klant de betaling niet binnen de in artikel 12.8 en 12.9 bedoelde
termijn voldoet, zal
FXW Klant een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden.

12.11 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt
geweigerd en/of
gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen Klant enige
factuur van
FXW niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder
dat enige
ingebrekestelling of sommatie nodig is.

12.12 Indien Klant na de in artikel 12.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het
verschuldigde
bedrag te voldoen, heeft FXW het recht om:
a) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de
Diensten te staken
en het Account te verwijderen, met dien verstande dat er geen
ongedaanmakingsverplichting
ontstaat en de door Klant verschuldigde bedragen opeisbaar blijven. en/of
b) de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling
van de hoofdsom
en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de
vergoeding
van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast
de eventueel in
rechte vastgestelde kosten.

12.13 Indien FXW kosten heeft moeten maken, welke kosten FXW in redelijkheid kon
maken, die
uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Klant ook
deze kosten aan
FXW te betalen.

12.14 FXW is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze
van FXW aan
te geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een
bankgarantie.
FXW zal in zodanig geval de Diensten pas leveren dan wel de verlening van de
Diensten hervatten,
nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

12.15 Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant door middel van automatische
incasso de
vergoedingen zal voldoen, is FXW gerechtigd een administratieve vergoeding in
rekening te
brengen, onverminderd andere kosten die Klant op grond van dit artikel 12 moet
voldoen, indien:
a) Klant de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd. en/of
b) betaling aan FXW meer dan één (1) keer is gestorneerd.

13 Afsluiting van Diensten.

13.1 FXW is gerechtigd om onmiddellijk de levering van de Diensten te onderbreken en
op te
schorten en/of Klant toegang tot de Colocatieruimte en/of FXW Datacenter te
ontzeggen indien:
a) Klant de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 12.1 of 12.2 bepaalde
termijn en zij het
bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 12.8 niet binnen zeven (7)
dagen nadat zij van
deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan.
b) het elektriciteitsverbruik van Klant de limiet voor het gebruik van elektriciteit
zoals bepaald in de
Overeenkomst overschrijdt en Klant faalt om het elektriciteitsverbruik binnen drie
(3) dagen na
daarvan door FXW op de hoogte te zijn gebracht, permanent weer te hebben gereduceerd
tot de
limiet zoals bepaald in Overeenkomst.

13.2 Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, dan wel het ontzeggen van
toegang laten
FXW's recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander
rechtsmiddel dat
zij tot haar beschikking heeft, onverlet.

13.3 Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van
toegang op
grond van artikel 13, is FXW gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen
ter hoogte van
EUR 50,-- (vijftig Euro), met betrekking tot de administratieve kosten van FXW in
het kader van
onderbreking en/of opschorting danwel het ontzeggen van toegang en het 'eventueel-
weer hervatten
van het verlenen van de Diensten.

14 Onderbrekingen.

14.1 Direct na het constateren van een Downtime, zal Klant FXW per e-mail en
telefoon op de
hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:
a) de aard van de Downtime.
b) de Diensten die door de Downtime zijn getroffen.
c) de naam van de onderneming van Klant.
d) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van Klant
e) de locatie van de Colocatieruimte binnen het FXW Datacenter. en
f) eventuele instructies voor de werknemers van FXW.

14.2 Na de melding van Klant in overeenstemming met artikel 14.1, zal FXW een
schatting geven
voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te
beëindigen.

14.4 In plaats van het herstellen van de Dienst, is FXW gerechtigd om de Dienst te
vervangen door
een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.

14.5 Indien FXW de Downtime niet kan herstellen en tevens geen vervangende dienst kan
aanbieden aan Klant hetgeen tot gevolg heeft dat er onafgebroken achter elkaar meer
dan twee (2)
uur Downtime is op een Dienst, is Klant gerechtigd tot compensatie in de vorm van
een pro rata
creditering van de betaalde kosten met betrekking tot de Diensten waarop de Downtime
betrekking
heeft, onder de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de Downtime
niet is
veroorzaakt door overmacht (artikel 23) of enig doen of nalaten van Klant.

14.6 Klant komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval
van Downtime.
Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op
schadevergoeding, zijn
expliciet uitgesloten.

15 Onderhoud.

15.1 FXW behoudt zich het recht voor Diensten te onderbreken en/of toegang tot het
Datacenter en/
of de Colocatieruimte te ontzeggen indien zij dit in het kader van onderhoud
noodzakelijk acht.
Klant erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen
van de
Diensten kan veroorzaken. FXW mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten)
uitvoeren: het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of
illegale
handelingen, computeraanvallen en computervirussen.

15.2 Voorzover FXW voldoet aan de bepalingen in artikelen 14 en 15, zullen
onderbrekingen als
gevolg van onderhoud niet kwalificeren als Downtime.

15.3 Indien FXW verwacht dat het onderhoud de verlening van de Diensten aan Klant
negatief zal
beïnloeden dan wel kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot het FXW Datacenter
en/of de
Colocatieruimte, zal FXW:
a) zich inspannen om Klant zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op
de hoogte
stellen.
b) voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur om
zo het
negatieve effect op het verlenen van de Diensten dan wel op de toegang tot het
Datacenter en/of de
Colocatieruimte minimaal te houden. en
c) zich inspannen om enige onderbreking van de Diensten dan wel ontzegging tot het
Datacenter en/
of de Colocatieruimte zo beperkt mogelijk te houden.

15.4 FXW behoudt zich het recht voor (1) wijzigingen in de technische eigenschappen
van de
Diensten, (2) wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of (3) enige
andere wijzigingen
ten aanzien van de Diensten, door te voeren. Deze wijzigingen kunnen mogelijk
invloed hebben op
de door Klant gebruikte randapparatuur zoals de Computerapparatuur. FXW is niet
aansprakelijk
door enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit
artikel.

15.5 FXW is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 15
af te wijken
indien er naar FXW's mening sprake is van een noodsituatie welke noopt tot het
direct uitvoeren
van
onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten dan
wel
ontzegging tot het Datacenter en/of de Colocatieruimte.

16 Verhuizing.

16.1 FXW is gerechtigd het FXW Datacenter en/of de Colocatieruimte te verhuizen,
evenals om de
Diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.

16.2 Klant erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van
de Diensten als
gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als
Downtime indien FXW
Klant dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhuizing daarvan schriftelijk op de
hoogte heeft
gebracht.

16.3 De kosten die Klant als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor
rekening van Klant
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17 Overschrijding datalimiet en stroomlimiet.

17.1 Indien Klant de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer niet volledig
benut kan hij
het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie
plaatsvinden.

17.2 Wanneer Klant de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer overschrijdt en het
toegestane
dataverkeer in GB is gespecificeerd, zal FXW per extra gebruikte GB, naar boven
afgerond, aan
Klant EUR 0,25 in rekening brengen. De facturering van deze extra vergoeding
geschiedt eenmaal
per maand.

17.3 Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert FXW geen
minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.

17.4 Indien Klant de hem toegestane maximale hoeveelheid stroom niet volledig benut
kan hij het
resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie
plaatsvinden.

17.5 Wanneer Klant de hem toegestane hoeveelheid stroom overschrijdt, zal FXW per extra
gebruikte kWh (kiloWattuur) naar boven afgerond, aan Klant EUR 0.23 in rekening
brengen. De
facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per maand.

18 Domeinnaamregistratie.

18.1 FXW behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een
domeinnaam pas in
behandeling te nemen op het moment dat FXW van Klant heeft ontvangen:
a) de verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie.
b) het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een
daartoe bevoegd
persoon. en
c) alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten. 18.2
Indien FXW een
domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Klant volledige betaling voor de
domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter
beschikking
van FXW totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die Klant op deze
domeinnaam zou kunnen doen gelden.

18.3 FXW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar
zijn van een
bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het
ongebruikt
verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een
instructie van Klant
of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam.
Klant vrijwaart
FXW voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband
houdende
met het gebruik door Klant van een door FXW in zijn opdracht of op zijn naam
geregistreerde
domeinnaam.

18.4 Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen dient Klant
zelf zorg te
dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan FXW,
zodat deze tijdig
namens Klant bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot
domeinnaam
registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor
rekening van
Klant.

18.5 In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een
domeinnaamregistratie, zal
Klant er zorg voor dragen dat deze wijzigingen onverwijld aan de betreffende
register (waaronder
begrepen maar niet beperkt tot SIDN) worden doorgegeven. Indien een domeinnaam van
Klant
wordt verhuisd zal Klant adresgegevens van FXW die worden gebruikt ten behoeve van
de Whois-
database van de betreffende register (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN)
laten
wijzigen zodat FXW niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende
domeinnaam.

18.6 Indien Klant de verschuldigde bedragen met betrekking tot de
domeinnaamregistratie niet
binnen de overeengekomen termijn betaalt, is FXW, onverminderd het verder in deze
Algemene
Voorwaarden bepaalde, nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de
door (FXW
namens) Klant aangehouden domeinnamen.

18.7 Indien FXW aan Klant emailadressen, IP-adressen en/of andere toegangs- en/of
netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeft gesteld, kunt u hieraan geen
rechten
ontlenen. FXW kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen zonder dat
een dergelijke
wijziging Klant het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen. FXW zal zich naar
beste vermogen
inspannen Klant van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

19 Duur en beëindiging.

19.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop FXW de door Klant ondertekende
overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 heeft aanvaard en geldt voor
de termijn
vermeldt in de overeenkomst.

19.2 Partijen hebben het recht de Overeenkomst schriftelijk, op te zeggen met
inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Door FXW in opdracht van Klant (a) gemaakte of (b) niet
meer te
annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd
als
gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

19.3 Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 19.1 en 19.2 heeft FXW het recht op
te zeggen met
een opzegtermijn van dertig (30) dagen indien FXW bericht heeft ontvangen van zijn
verhuurder of
huisbaas dat de huurovereenkomst van de locatie waar het FXW Datacentum is
gevestigd, wordt
beëindigd en FXW binnen dertig (30) dagen geen alternatief en geschikt ander
Datacenter kan
vinden.

19.4 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
a) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken.
b) de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt
verleend.
c) de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn
vermogen of een
substantieel deel daarvan verliest.
19.5 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden
wanneer de andere
partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te
zijn gesteld binnen
veertien (14) na ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn
herstelt.

19.6 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 19.4 en 19.5 en elders in deze
Algemene
Voorwaarden heeft FXW het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de
rechter en
zonder schadeplichtig te worden jegens Klant, te ontbinden indien:
a) Klant en/of zijn medewerkers zich meermalen in het Datacenter en/of de
Colocatieruimte
schuldig heeft en/of hebben gemaakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van FXW.
b) na het sluiten van de Overeenkomst aan FXW ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond
geven te vrezen dat Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen. en/of
c) Klant de door FXW op grond van artikel 12.7 verlangde zekerheid niet heeft
verstrekt dan wel
deze zekerheid onvoldoende is.

19.7 Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds
prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
Bedragen die
FXW vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering
van de
Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming
van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding
direct opeisbaar.

20 Gevolgen van beëindiging.

20.1 Direct na beëindiging van de Overeenkomst:
a) staakt FXW het verlenen van de Diensten aan Klant, en
b) worden alle bedragen die Klant verschuldigd is direct opeisbaar.

20.2 Indien de Overeenkomst door één der partijen wordt beëindigd op grond van
artikel 19.3, of
19.4 draagt Klant er zorg voor dat de Computerapparatuur voor afloop van de
opzegtermijn uit de
Colocatieruimte is verwijderd en dat de Colocatieruimte op de dag dat de
Overeenkomst eindigt, in
dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de Overeenkomst verkeerde, aan FXW
wordt
opgeleverd.

20.3 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikelen 19.4, 19.5, 19.6
of 19.7 zal
FXW Klant een redelijke termijn bieden waarbinnen deze de Computerapparatuur kan
verwijderen
en de Colocatieruimte in dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de
Overeenkomst
verkeerde, aan FXW kan opleveren. Ten aanzien van de redelijke termijn geldt dat
Klant alles is het
werk moet stellen om zo snel mogelijk aan de bepalingen in dit artikel te voldoen.

20.4 De beëindiging van de Overeenkomst, om welke redenen dan ook, wordt geacht niet
te hebben
plaatsgevonden indien Klant de Computerapparatuur niet binnen de in artikel 20.2
en/of 20.3
genoemde termijn heeft verwijderd. In dat geval wordt de Overeenkomst telkens met
een maand
verlengd, totdat Klant de Computerapparatuur heeft verwijderd. FXW zal de kosten
voor de
Colocatiedienst gedurende deze maanden bij Klant in rekening brengen en Klant zal
deze voldoen.

20.5 FXW heeft het recht Computerapparatuur onder zich te houden totdat Klant de nog
openstaande vergoedingen heeft voldaan. Indien Klant de openstaande bedragen niet
binnen een
redelijke termijn alsnog heeft voldaan, behoudt FXW zich, voorzover mogelijk, het
recht voor de
Computerapparatuur te verkopen ter vergoeding van de openstaand bedragen.
20.6 Indien Klant de Overeenkomst in strijd met artikel 19 beëindigt en/of indien
FXW de
Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 19.5 of 19.6, zal Klant binnen veertien
(14) dagen:
a) aan FXW alle beëindigingskosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden. en
b) onverminderd overige rechten die FXW heeft aan FXW 100% van de daadwerkelijke of
geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog
resterende
maanden.

20.7 Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde
vergoedingen tot
gevolg.

21 Geheimhouding.

21.1 Klant zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van FXW verkrijgt als strikt
vertrouwelijk
behandelen en geheim houden.

21.2 Klant zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden
waarvoor zij aan
Klant zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in
acht nemen die
gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Klant zal de
Vertrouwelijke
Informatie alleen verstrekken aan werknemers voorzover dat noodzakelijk is in het
kader van de
Overeenkomst.

21.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van
toepassing in zoverre Klant kan aantonen dat de betreffende informatie:
a) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst.
b) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst.
c) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Klant kan worden
toegerekend.
d) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht
om het vrij van
enige verplichting tot geheimhouding te openbaren.
e) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden
verstrekt en
Klant FXW van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld.
f) openbaar is gemaakt met goedkeuring van FXW.

22 Overdraagbaarheid.

22.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Klant niet aan een
derde
worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij FXW hiermee uitdrukkelijk
schriftelijk akkoord
gaat.

22.2 FXW kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien,
(sub)licensieren
en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Klant. Indien Klant
een consument
is, heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand nadat FXW
Klant van de
beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor consumenten
gaat niet op
indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of reorganisatie van
(een deel van)
FXW.

22.3 FXW kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien
verstande
dat FXW verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.

23 Overmacht.

23.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst
door FXW indien er sprake is van overmacht.

23.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of
afwezigheid van
voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de
toelevering van
elektriciteit voorzover deze niet door de backup capaciteit kan worden opgevangen,
stakingen,
oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van
toeleveranciers van FXW, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen,
storingen in
telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

23.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen
gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot
vergoeding van enige
schade ter zake deze ontbinding.

23.4 Indien FXW ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel
heeft
gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te
factureren, als betrof het
een afzonderlijke Overeenkomst.

24 Overige bepalingen.

24.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden
onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Partijen
verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die
wel
verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

24.2 Op de (rechts)verhouding tussen FXW en Klant is Nederlands recht van toepassing.